תקנון האתר
 

כללי

Kites הוא אתר מכירות שכתובתו www.kites.co.il  (להלן "האתר").

האתר מעמיד לרשות לקוחותיו או גולשיו פלטפורמה מתקדמת לביצוע פעולות ("פעולה" היא גלישה באתר לכל מטרה שהיא או רכישה).

כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולהיפך.

הגלישה והשימוש באתר כפופים להסכמת המשתמש לתנאי המשתמש כפי שיפורטו בתקנון זה ובתנאיו (להלן "התקנון"). אם מבצע פעולה אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, מבצע הפעולה מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין מבצע הפעולה לבין בעלי האתר.

 

תנאי רכישה

המשתמש יוכל לרכוש באתר בתנאי שבבעלותו:

  • כרטיס אשראי על שם הרוכש, תקף ביום ביצוע הרכישה, אשר הונפק על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ואשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.
  • תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה המשמש אותו לקבלה ושליחה של דואר אלקטרוני.

ל-Kites הזכות למנוע השתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות מבלי למסור על כך הודעה מראש במקרים הבאים:

  • הזנת פרטים שקריים ו/או מזויפים.
  • ביצוע מעשה, מחדל, או כל דבר העלול לפגוע ב-Kites או בצד ג' כלשהו עמו עובד Kites, לרהות גולשי האתר.
  • שימוש באתר או בשירות הניתן בו לצורך לשון הרע או דברי דיבה (המוגדרים לפי חוק), ו/או לצורך פרסום דברים לא נאותים ו/או לא חוקיים ו/או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד ג' כלשהו.
  • הפרת התקנון מצד המשתמש.
  • כרטיס אשראי של משתמש שהוגבל/נחסם בצורה כלשהי.

 

המוצרים והשירותים באתר

בכל עמוד מכירה באתר יתפרסמו המוצרים ומחיריהם. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות לבין המוצרים הנמכרים. Kites יעשה את מיטב מאמציו כדי שההבדלים יהיו קטנים ככל האפשר.

למרות ש- Kitesעושה כמיטב יכולתו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי, תרשם הודעה על כך ליד תיאור המוצר בדף המוצר ו/או שהפריט יורד מהאתר עד חזרתו למלאי ו/או המשתמש יקבל שיחה טלפונית המודיעה לו שהמוצר אינו במלאי.

במידה והמשתמש יסכים לקבלת ההזמנה ללא המוצר שאזל במלאי תעודכן הזמנתו לפי המחיר ללא המוצר במלאי ו-Kites תזכה את כרטיס האשראי בהתאם לתקנון

במידה והמשתמש לא יסכים לקבלת ההזמנה ללא המוצר שאזל במלאי וירצה לבטל את כל הזמנתו, Kites תבטל את העסקה כולה ותזכה את כרטיס האשראי של מבצע הפעולה בהתאם לתקנון.

 

תהליך ביצוע רכישה

על מנת לבצע רכישה באתר, כל מבצע פעולה יתבקש להירשם לאתר ולמסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. בעת רכישה יתבקש מבצע הפעולה למסור פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מתכוון לבצע רכישה/ות באתר וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות לא ישמרו.

מבצע הפעולה מצהיר בזאת כי ידוע לו שהגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או על-פי כל דין. האתר יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל אדם שיגיש פרטים כוזבים.

לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח למבצע הפעולה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו (הכתובת שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו) אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: הודעת אישור תשלום). במידה ובחר מבצע הפעולה לבצע את התשלום באמצעות הטלפון, יחויב מבצע פעולה בגין העסקה לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי לחיוב.

Kites לא ישא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.

הודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.

במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה וחיוב העסקה. מועדי המשלוח יחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. במידה ומבצע הפעולה לא פעל להסדרת האישור בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, האתר יהיה זכאי לבטל את ההזמנה.

במקרה שבו מבצע הפעולה החליט שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי ולבצע את הרכישה באמצעות יצירת קשר טלפוני, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה. מועדי המשלוח יחשבו רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני ישיר לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של האתר בתוך 3 ימים ממועד הפניה, יהיה האתר רשאי לבטל את ההזמנה.

 

הזמנה לא תקינה

כדי שהאתר יוכל לספק למבצע פעולה את המוצרים שהזמין, יש צורך כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו באופן תקין ומסודר, כשפרטי ההזמנה מכילים את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב מבצע הפעולה. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה. אם מבצע הפעולה יקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתו, מומלץ למבצע הפעולה לפנות ישירות אל החברה באמצעות הטלפון.

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור מבצע הפעולה פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי האתר או חברת המשלוחים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יוחזרו עקב פרטים מוטעים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין דמי משלוח מלאים עבור מסירה והחזרה ודמי טיפול בגובה 5% מהעסקה.

 

פרטיות

כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של האתר (למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של האתר בכל מקרה). האתר לא יעביר את הפרטים האישיים של מבצע פעולה לאף גורם אחר. למרות שעל-פי חוק אין חובה למסור לאתר פרטים אישיים, האתר לא יוכל לטפל בהזמנות אם לא יקבל פרטים אישיים אלו.

האתר יהא רשאי לשלוח בכפוף להסכמת הנמען אל מבצע פעולה דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של האתר, חידושים והתחדשויות, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם מבצע פעולה אינו מעוניין שהאתר יפנה אליו כאמור לעיל, יוכל להסיר את עצמו בכל עת. כמו כן, מבצע הפעולה מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שהאתר רשאי למסור את הפרטים שימסרו על-ידי מבצע פעולה לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל מבצע הפעולה באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על-פי הנתונים הסטטיסטיים.

האתר עובד עם פלטפורמה בעלת מערכת אבטחה העומדת בתקנים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, מבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר  עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

 

עוגיות  (cookies)

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על-ידי השרת שעל גביו מאוחסן האתר, באמצעות הדפדפן של מבצע פעולה, על הכונן הקשיח של המחשב בו משתמש מבצע פעולה. העוגיות לא מכילות מידע שמזהה את מבצע הפעולה באופן אישי והוא יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק שירות מהיר ויעיל יותר ויחסוך ממבצע הפעולה את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד.

 

אספקת המוצרים

חישוב מועדי האספקה יהיה על-פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים. עם זאת, האתר ו/או חברת המשלוחים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.

במועד מילוי פרטי ההזמנה על מבצע הפעולה לבחור באפשרות של אספקת המוצר כפי שיפורט בדף המוצר. זמן אספקת המוצר יקבע בהתאם לבחירת מבצע הפעולה של אופן אספקת המוצר.

במקרה שיבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח. יש לאסוף את המוצר בתיאום מראש לא יאוחר מ-14 ימי עסקים ממועד ההזמנה, אלא אם נתקבלה הודעה אחרת על-ידי האתר. במקרה והמוצר לא יאסף לאחר 14 ימי עסקים, האתר יהא רשאי לבטל את העסקה בניכוי דמי טיפול בגובה 5% מסכום העסקה.

בכל אפשרות בחירה אחרת שאינה איסוף עצמי, המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחים חיצונית או על ידי דואר ישראל - לפי בחירת הלקוח - לכתובת שנמסרה במהלך תהליך רישום ההזמנה. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם המוצר הוזמן לכתובת עסקית (חברה), יש לציין את שם החברה ליד שם המזמין.

לאחר תשלום לא ניתן לשנות את אפשרות ו/או כתובת אספקת המוצר במידה והמוצר כבר נשלח. במידה והמוצר עדיין לא נשלח, האתר יעשה כמיטב יכולתו כדי להיענות לבקשת הלקוח ולשנות את אפשרות אספקת המוצר ו/או כתובת.

האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על-ידי האתר ואינם בשליטתם, ומבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה נגד האתר ו/או מי מטעמו עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת משלוחים חיצונית ובכפוף לרשימת היישובים של חברת המשלוחים. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים יישלחו המוצרים באמצעות דואר ישראל. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, ההחלטה הבלעדית תהא ברשות האתר בלבד.

יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח.

 

מחירים ותשלומים

חיוב התשלום עבור מוצר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר מבצע הפעולה, במחיר שפורסם בדף המוצר בעת הזמנת המוצר, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ו/או בעגלת הקניות ו/או בקופה.

האתר יהיה רשאי לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע מבצע פעולה הוא המחיר המפורסם באתר בעת שהושלם תהליך ההזמנה.

כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ.

ביטול רכישה/ החלפת מוצרים

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן).

ביטול ההזמנה יעשה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

ביטול הזמנה יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני info.kiteskids@gmail.com

או בטלפון 0544-806554

בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר בעת התשלום או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובנוסף דמי משלוח אם קיבל משלוח חינם.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי.

במידה והמוצרים שנשלחו למבצע הפעולה הינם פגומים בעת קבלתם, על מבצע הפעולה להודיע על כך לאתר במייל או בטלפון מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. מבצע הפעולה ישלח את המוצר על חשבונו. היה ומוצר הינו פגום, האתר יציע למבצע הפעולה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם מבצע הפעולה יקבל הצעה זו כאמור, יישלח אל מבצע הפעולה המוצר החדש על חשבון האתר, לאחר החזרת המוצר הפגום והוא יזוכה בגין מחיר המשלוח לחברה. אם סירב מבצע הפעולה להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של מבצע הפעולה בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהאתר קבע כי המוצר פגום.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה למבצע הפעולה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של מבצע הפעולה.

 

אחריות

תינתן אחריות ל-30 יום מיום הרכישה בהצגת הוכחת קניה בלבד.

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנות מבצע פעולה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

 

פייסבוק ואינסטגרם

עמודי פייסבוק ואינסטגרם של Kites מאפשרים למשתמש לשתף את תכני האתר עם חבריו ולהגיב לרשומות.

הרשומה הרלוונטית תפורסם בקיר הפייסבוק של Kites ופרסומה הנו באחריות המשתמש המפרסם. ל-Kites האפשרות להסיר לאלתר כל הודעה ו/או פרסום אחר, המהווה לדעתה הבלעדית הפרה של תקנון זה. כל האמור בתקנון זה כוחו יפה לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של Kites, ללא יוצא מהכלל.

Kites לא יהיה אחראי לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג, שייגרמו למשתמש כלשהו המשתמש בשירותים הנ"ל ו/או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק ו/או אי שלמות השירות. בהתאם למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי Kites בגין שירות Kites בפייסבוק ובאינסטגרם.

 

פרטי העסק

העסק ממוקם בחדרה

את מרכז שרות הלקוחות של KITES ניתן להשיג בכל שעה ובכל זמן, אך מומלץ ליצור קשר בימים ראשון עד חמישי בשעות הפעילות 08:30-15:00.

בנוסף, ניתן לפנות בדואר האלקטרוני info.kiteskids@gmail.com

בשום נסיבות לא יחול על האתר אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. אם מבצע הפעולה אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניו האפשרות לפנות בכתב למייל והאתר יבחן את פנייתו בקפידה.

x

#{title}

#{text}

#{price}